Oficjalna strona Klubu Koszykówki Włocławek

Informujemy, iż Spółka będzie w tym miejscu na bieżąco zamieszczała komunikaty dla akcjonariuszy Spółki.

#10

Informujemy, że Gmina Miasto Włocławek skorzystała z prawa poboru 6.633 akcji o wartości nominalnej 100 zł za akcję w drugim terminie subskrypcji, zgodnie z decyzją NWZA Spółki z 08. i 28. maja 2020 r. Akcje te zostały Gminie przydzielone. Akcje pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.

#9

Informujemy, że w związku z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętą przez NWZA Spółki z dn. 08 i 28 maja 2020r. w terminach 17.06.2020. - 16.07.2020r. przyjmowane były zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii A z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej w pierwszym terminie subskrypcji. Prawu poboru podlegało 13.000 akcji zwykłych na okaziciela o numerach od 24.501 do 37.500 o wartości nominalnej równej 100 zł każda akcja. Akcjom nie są przyznane szczególne uprawnienia.

Gmina Miasto Włocławek skorzystała z prawa poboru 6.367 akcji o wartości nominalnej 100 zł za akcję i akcje te zostały jej przydzielone. Stowarzyszenie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej nie objęło przysługujących w związku z decyzją NWZA 6.633 akcji. W związku z powyższym Zarząd Spółki, zgodnie z uchwałą właścicieli podjętą na NWZA z dn. 08. i 28 maja br. stanowiącą, że nieobjęcie akcji spółki przez któregokolwiek z akcjonariuszy Spółki w wyznaczonym terminie poboru powoduje, iż prawo to przysługuje pozostałemu akcjonariuszowi, zaoferował Gminie Miastu Włocławek objęcie 6.633 akcji o wartości nominalnej 100 zł za akcję. Zapisy na akcje będą przyjmowane w terminie 17.07.2020. – 31.07.2020.

Akcje pokryte będą w całości wkładem pieniężnym.

#8

Informujemy, że w związku z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętą przez NWZA Spółki z dn. 08 i 28 maja 2020 r. w terminach 17.06.2020. - 16.07.2020r. przyjmowane będą zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii A z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej w pierwszym terminie subskrypcji. Prawu poboru podlega 13.000 akcji zwykłych na okaziciela o numerach od 24.501 do 37.500 o wartości nominalnej równej 100zł każda akcja. Akcjom nie są przyznane szczególne uprawnienia. Akcje pokryte będą w całości wkładem pieniężnym.

#7

Informujemy, że przerwane posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3.06 odbyło 10.06. NWZA podjęło m.in. uchwałę o zmianie statutu Spółki w zakresie składu osobowego, liczebności i trybu wybierania członków Rady Nadzorczej.

#6

Informujemy, że przerwane posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3.06, odbędzie się 10.06.2020 r. o godz. 15:15.

#5

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 3.06.2020 r., o godz. 15:00.

#4

Informujemy, że w dniu 28.05.2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3 750 000 złotych. 

#3

Informujemy, że przerwane posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8.05, odbędzie się 28.05.2020 r. o godz. 13:00.

#2

Informujemy, że w dniu 08.05.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#1

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

________________

Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Chopina 8, 87-800 Włocławek, wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu w VII Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000207305, kapitał zakładowy 2 450 000 zł, NIP 888-28-15-397, REGON 91135332

Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna jest Spółką Akcyjną zawiązaną aktem notarialnym w dniu 09.03.2004 r.

Akcjonariusze Spółki:

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 2 450 000 zł. Na dzień założenia spółki kapitał wynosił 1 500 000 zł., z czego Gmina Miasto Włocławek posiadała 6 000 akcji o wartości 600 000 zł i Włocławskie Towarzystwo Koszykówki 9 000 akcji o wartości 900 000 zł.

W roku 2008 kapitał zakładowy został podniesiony do wartości 1 850 000 zł. Gmina Miasto Włocławek posiadała 6 000 akcji o wartości 600 000zł., a Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 12.500 akcji o wartości 1 250 000 zł.

Od dnia 05.09.2008 r. kapitał spółki wynosi 2 450 000 zł. Gmina Miasto Włocławek posiada 12 000 akcji imiennych o wartości 1 200 000 zł. i Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej z siedzibą we Włocławku posiada 12 500 akcji imiennych o wartości 1 250 000 zł.