Oficjalna strona Klubu Koszykówki Włocławek

Zmień język:

strona,akcjonariusze

Informujemy, iż Spółka będzie w tym miejscu na bieżąco zamieszczała komunikaty dla akcjonariuszy Spółki.

#35

Informujemy, że z dniem 29 kwietnia 2024 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył p. Igor Griszczuk.

#34

Informujemy, że z dniem 2 marca 2024 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył p. Jarosław Chmielewski.

#33

W dniu 28 listopada 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej spółki otrzymali absolutoria za rok obrachunkowy trwający od 1.01.2022 do 30.06.2023.

#32

Informujemy, że 28 listopada 2023 r. na godzinę 14:30 zwołane zostało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#31

Informujemy, że 30 sierpnia 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#30

Informujemy, że 29 lipca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej otrzymali absolutoria za rok 2021. Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został p. Igor Griszczuk.

#29

Informujemy, że 29 lipca 2022 r. na godzinę 12:00 zwołane zostało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#28

Informujemy, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 8 czerwca 2022 r. rozszerzono statut Spółki, rozszerzając liczbę członków Rady Nadzorczej do siedmiu osób.

#27

Informujemy, że 8 czerwca 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Nowym członkiem Rady Nadzorczej został p. Marcin Lemański, który pełnić będzie funkcję przewodniczącego. 

#26

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022 r. funkcję prezesa zarządu Spółki zaczął pełnić p. Łukasz Pszczółkowski. 

#25

Informujemy, że z dniem 31 maja 2022 r. funkcję prezesa zarządu Spółki przestał pełnić p. Arkadiusz Lewandowski.

#24

Informujemy, że z dniem 31 maja 2022 r. p. Łukasz Pszczółkowski zrzekł się prokury samodzielnej.

#23

Informujemy, że z dniem 21 maja 2022 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył p. Grzegorz Kiczmachowski.

#22

Informujemy, że ustanowiona została prokura samodzielna dla p. Łukasza Pszczółkowskiego.

#21

Informujemy, że prokury samodzielne dla p. Sandry Sekleckiej i p. Huberta Hejmana zostały odwołane. Ustanowiona została prokura samodzielna dla p. Michała Fałkowskiego. 

#20

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Dokonane zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Funkcję członka RN przestał pełnić pan Marcin Wojciechowski, nowym członkiem RN został pan Piotr Rakowski.

#19

W dniu 28 września 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej spółki otrzymali absolutoria za rok 2020. Zapadła też między innymi decyzja o zmianie roku obrachunkowego Spółki.

#18

Informujemy, że na dzień 28 września 2021r, na godz. 16.00. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.

#17

W dniu 28. grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na posiedzeniu zmienione zostały trzy zapisy w statucie Spółki. Dokonane zostały zmiany osobowe w Radzie Nadzorczej Spółki. Funkcje przestali pełnić panowie Radosław Zacharek oraz Piotr Rakowski. Nowi członkowie Rady Nadzorczej to pan Marcin Wojciechowski oraz pan Fabian Nalikowski

#16

Informujemy, że na dzień 28 grudnia 2020r. /poniedziałek/ , godz. 15.00. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

#15

Informujemy , że dokonany został w dn. 30.11.2020r. wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym - członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest p. Piotr Rakowski.

#14

W związku ze zmianą danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 27.11.2020r. informujemy, że:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.750.000zł. Gmina Miasto Włocławek posiada 12.000 akcji imiennych o wartości 100zł każda oraz 13.000 akcji na okaziciela o wartości 100zł każda , stowarzyszenie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej posiada 12.500 akcji imiennych o wartości 100zł każda. Akcje nie są uprzywilejowane.

Ustanowiono prokury samodzielne dla: p. Sandry Sekleckiej i dla p. Huberta Hejmana.

#13

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020r. w siedzibie Spółki: ul. Chopina 8 , Włocławek,  tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

#12

W dniu 23 września 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Przyjęte zostały: sprawozdanie finansowe (zysk Spółki netto za 2019 r. wyniósł 40.942,10zł.), z działalności Zarządu, RN z oceny działalności Zarządu oraz z działalności Rady Nadzorczej Spółki. W związku z zakończoną kadencją p. Piotra Świderskiego w RN Spółki, dokonano wyboru na członka RN p. Piotra Rakowskiego (RN Spółki pozostaje sześcioosobowa).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutoriów Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki. Podjęta została uchwała w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcji Spółki (Dom Maklerski Navigator S.A.).

#11

Informujemy, że dnia 23.09 o godz 15.30 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarouszy.

#10

Informujemy, że Gmina Miasto Włocławek skorzystała z prawa poboru 6.633 akcji o wartości nominalnej 100 zł za akcję w drugim terminie subskrypcji, zgodnie z decyzją NWZA Spółki z 08. i 28. maja 2020 r. Akcje te zostały Gminie przydzielone. Akcje pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.

#9

Informujemy, że w związku z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętą przez NWZA Spółki z dn. 08 i 28 maja 2020r. w terminach 17.06.2020. - 16.07.2020r. przyjmowane były zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii A z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej w pierwszym terminie subskrypcji. Prawu poboru podlegało 13.000 akcji zwykłych na okaziciela o numerach od 24.501 do 37.500 o wartości nominalnej równej 100 zł każda akcja. Akcjom nie są przyznane szczególne uprawnienia.

Gmina Miasto Włocławek skorzystała z prawa poboru 6.367 akcji o wartości nominalnej 100 zł za akcję i akcje te zostały jej przydzielone. Stowarzyszenie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej nie objęło przysługujących w związku z decyzją NWZA 6.633 akcji. W związku z powyższym Zarząd Spółki, zgodnie z uchwałą właścicieli podjętą na NWZA z dn. 08. i 28 maja br. stanowiącą, że nieobjęcie akcji spółki przez któregokolwiek z akcjonariuszy Spółki w wyznaczonym terminie poboru powoduje, iż prawo to przysługuje pozostałemu akcjonariuszowi, zaoferował Gminie Miastu Włocławek objęcie 6.633 akcji o wartości nominalnej 100 zł za akcję. Zapisy na akcje będą przyjmowane w terminie 17.07.2020. – 31.07.2020.

Akcje pokryte będą w całości wkładem pieniężnym.

#8

Informujemy, że w związku z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętą przez NWZA Spółki z dn. 08 i 28 maja 2020 r. w terminach 17.06.2020. - 16.07.2020r. przyjmowane będą zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii A z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej w pierwszym terminie subskrypcji. Prawu poboru podlega 13.000 akcji zwykłych na okaziciela o numerach od 24.501 do 37.500 o wartości nominalnej równej 100zł każda akcja. Akcjom nie są przyznane szczególne uprawnienia. Akcje pokryte będą w całości wkładem pieniężnym.

#7

Informujemy, że przerwane posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3.06 odbyło 10.06. NWZA podjęło m.in. uchwałę o zmianie statutu Spółki w zakresie składu osobowego, liczebności i trybu wybierania członków Rady Nadzorczej.

#6

Informujemy, że przerwane posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3.06, odbędzie się 10.06.2020 r. o godz. 15:15.

#5

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 3.06.2020 r., o godz. 15:00.

#4

Informujemy, że w dniu 28.05.2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3 750 000 złotych. 

#3

Informujemy, że przerwane posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8.05, odbędzie się 28.05.2020 r. o godz. 13:00.

#2

Informujemy, że w dniu 08.05.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#1

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

________________

Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Chopina 8, 87-800 Włocławek, wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu w VII Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000207305, kapitał zakładowy 2 450 000 zł, NIP 888-28-15-397, REGON 91135332

Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna jest Spółką Akcyjną zawiązaną aktem notarialnym w dniu 09.03.2004 r.

Akcjonariusze Spółki:

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 2 450 000 zł. Na dzień założenia spółki kapitał wynosił 1 500 000 zł., z czego Gmina Miasto Włocławek posiadała 6 000 akcji o wartości 600 000 zł i Włocławskie Towarzystwo Koszykówki 9 000 akcji o wartości 900 000 zł.

W roku 2008 kapitał zakładowy został podniesiony do wartości 1 850 000 zł. Gmina Miasto Włocławek posiadała 6 000 akcji o wartości 600 000zł., a Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 12.500 akcji o wartości 1 250 000 zł.

Od dnia 05.09.2008 r. kapitał spółki wynosi 2 450 000 zł. Gmina Miasto Włocławek posiada 12 000 akcji imiennych o wartości 1 200 000 zł. i Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej z siedzibą we Włocławku posiada 12 500 akcji imiennych o wartości 1 250 000 zł.