Oficjalna strona Klubu Koszykówki Włocławek

Zmień język:

strona,regulamin-imprezy-masowej

 

 

 

REGULAMIN / PROGRAM IMPREZY MASOWEJ

meczu piłki koszykowej (dalej „Regulamin”)

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r, poz. 611), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin / program imprez masowych - meczów piłki koszykowej na terenie Hali Mistrzów we Włocławku:

 

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania

  1. Regulamin dotyczy imprez masowych - meczów piłki koszykowej, organizowanych przez Klub Koszykówki Włocławek („Organizator”) na terenie na terenie Hali Mistrzów we Włocławku przy Al. Chopina 8 (dalej „hala” lub „Hala Mistrzów”).

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

a. sposób organizacji imprezy masowej,

b. obowiązki uczestników imprezy masowej;

c. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;

d. uprawnienia uczestników imprezy masowej;

e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne                 z regulaminem.

 

 

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki koszykowej

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada

Organizator imprezy.

2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających bilety jednorazowe, karnety oraz imienne zaproszenia.

3. Przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców gości odbywa się zgodnie                        z odrębnymi regulacjami Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej - meczu piłki koszykowej

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:

a. nie zakłócać porządku publicznego;

b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;

c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia              i przebywania na imprezie, dokument tożsamości, oraz, w przypadku wydania, kartę kibica;

d. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;

e. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;

f. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.

 

 

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki koszykowej

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie :

a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;

b. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;

c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy                                 o bezpieczeństwie imprez masowych;

d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

f. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.

2. Podczas imprezy masowej zabrania się w szczególności :

a. używania elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji za wyjątkiem przepisów dotyczących ustanawiania określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp. a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;

c. rzucania przedmiotami;

d. wnoszenia alkoholu,

e. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;

f. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;

g. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu;

h. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;

i. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;

j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu hali, a także niszczenia infrastruktury obiektu;

k. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych.

l. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;

m. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej :

a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;

b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;

c. pojemników z płynami powyżej 0,5 litra, w tym oryginalnie niezabezpieczonych lub inne produkty, w tym produkty spożywcze;

d. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

e. materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;

f. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

g. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;

h. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

i. wskaźników laserowych;

j. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;

k. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.

6. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności płyty boiska oraz stref 0 i 1 usytuowanymi bezpośrednio przy tej płycie i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, przejść służbowych, dachu hali, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, jak również  wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.

7. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3 oraz ust.6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

         8. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” wynikających w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. (Dz. U. poz. 1066, 1161 i 1182 z późn. zmianami).

 

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki koszykowej

1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo :

a. przebywać na terenie hali w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;

b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;

c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;

d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;

e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;

f. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do :

a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,

b. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej na zasadach określonych przez Organizatora w odrębnych regulaminach,

c. składania skarg i wniosków.

 

Rozdział VI

Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej

1. Poprzez zakup biletu, karnetu oraz otrzymanie zaproszenia tj. dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej, uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w Ustawie.

2. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniej imprezy masowej, w którym uczestnik brał udział.

4. Ustala się następujący program imprezy masowej:

a/. godz. rozpoczęcia meczu – 2 godziny: przybycie zespołów – uczestników meczu oraz organizatorów do hali.

b/. godz. rozpoczęcia meczu – 1 godzina: otwarcie wejść do hali dla uczestników imprezy.

c/. rozpoczęcie meczu / imprezy masowej w godzinie wskazanej przez organizatora

d/. max 30 min. po zakończeniu meczu: obowiązek opuszczenia hali przez uczestników imprezy masowej

 

 

Rozdział VII

Przedstawiciele mediów

1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przebywać na terenie hali                      w wyznaczonym przez Organizatora miejscu jeżeli posiadają przy sobie aktualną legitymację prasową i kartę akredytacyjną wydaną przez Zarząd klubu. Osoby te zobowiązane są nosić w widocznym miejscu identyfikatory wydane przez Zarząd klubu.

2. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przekazywać albo rejestrować obraz lub dźwięk podczas meczu tylko wtedy, kiedy uzyskali przed jego rozpoczęciem pisemną zgodę Organizatora.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia pkt.2, osoby w tym punkcie wymienione zostaną wydalone z terenu hali oraz zobowiązuje się je do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem.

4. Kategorycznie zabrania się przedstawicielom mediów opuszczania wyznaczonych dla nich miejsc oraz wchodzenia na płytę boiska przed, w trakcie oraz tuż po zakończeniu meczu. Zakaz ten nie dotyczy telewizji ogólnopolskiej transmitującej mecz na żywo.

 

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego  wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.

3. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu Organizator imprezy masowej może stosować odmowę uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego Organizatora.

4. W przypadkach określonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, osób dopuszczających się czynów zabronionych oraz osób, które nie wykonują poleceń wydanych przez służby porządkowe i informacyjne Organizatora.

5. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

6. W przypadku ujęcia uczestnika imprezy masowej przez służby informacyjne lub służby porządkowe Organizatora imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową. Dokument taki zostanie uczestnikowi zwrócony i/lub odblokowany na jego wniosek w terminie 5 dni od dnia jego zatrzymania/zablokowania.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do :

a. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej bilety i karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania;

b. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu;

c. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody;

d. unieważnienia bilety, karnetu lub karty kibica, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Regulamin imprezy masowej – meczu piłki koszykowej wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2020 r. Poprzednie dokumenty w tej sprawie tracą moc obowiązującą.

 

 

 

 

Zarząd KK Włocławek S.A.