Oficjalna strona Klubu Koszykówki Włocławek

Zmień język:

strona,deklaracja

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.kkwloclawek.pl

Klub Koszykówki Włocławek S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.kkwloclawek.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-08-20.

Status pod względem zgodności Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Publikowane przez Klub Koszykówki Włocławek filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-12. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hubert Hejman E-mail: h.hejman@kkwloclawek.pl Telefon: +48 661 330 061 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Klub Koszykówki Włocławek S.A.
 • Adres: ul. Chopina 8, 87-800 Włocławek
 • E-mail: kkwloclawek@kkwloclawek.pl
 • Telefon: +48 785 101 111 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-800 Włocławek, ul. Chopina 8

E-mail: kkwloclawek@kkwloclawek.pl

Strona internetowa: www.kkwloclawek.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Klubu Koszykówki Włocławek S.A. mieści się w Hali Mistrzów przy ul. Chopina 8 we Włocławku.

Infrastruktura budynku jest częściowo dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Siedziba Klubu Koszykówki Włocławek S.A. znajduje się na parterze. Zapewnione są wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne. Zastosowane są rozwiązania architektoniczne i środki techniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Możliwe jest wejście do budynku osoby, która korzysta z psa przewodnika. Ewakuacja osób ze szczególnym potrzebami jest zapewniona.

Do siedziby Klubu Koszykówki Włocławek prowadzą odrębne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie. Przy Hali Mistrzów, przy wejściu do hali od strony wejścia A są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do siedziby klubu istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewnione są następujące sposoby komunikowania się:

 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt korespondencyjny,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS oraz komunikatorów internetowych,

Dla osób ze szczególnymi potrzebami nie zostały zapewnione następujące sposoby komunikacji:

 • komunikacja audiowizualna,
 • wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe lub aplikacje,
 • personalna pomoc tłumacza języka migowego,
 • personalny kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika.

Brak środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na stronie internetowej, informacje o zakresie działalności nie są w postaci: tekstu odczytywalnego maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym w postaci pliku wideo, informacji w tekście łatwym do czytania.

Aplikacje mobilne

Klub Koszykówki Włocławek nie posiada aplikacji mobilnych.